امروز 20 آذر 1402

آنچه شوراهای روستاها باید بدانند

(2 شهریور 1402 - 08:37:47) آنچه شوراهای روستاها باید بدانند
مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند که طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را قانون معین می کند.

شرح وظایف شورا از منظر قانون اساسی

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می نامند.

۱- اصل هفتم : طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» ، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.

۲- اصل یکصدم : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

۳- اصل یکصد و یکم : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

۴- اصل یکصد و دوم : شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

۵- اصل یکصد و سوم : استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.( تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)

۶- اصل یکصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.

همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و … اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می تواند باشد. به ویژه از آن جهت که این بخشها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی روستاها

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا

نحوه انتخاب شوراها:

شورای اسلامی روستاهاازطریق انتخابات عمومی که زمان آنرا وزارت کشورتعیین مینمایدوبراساس قانون انتخابات شورای اسلامی شهروروستا (درروستاهای دارای بیست خانواروبالاتر)تشکیل میگردد.لازم به ذکراست ملاک جمعیت هرروستابراساس آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن وبااعلام رسمی مرکزآمارکشور میباشد.

دوره فعالیت شوراها:

دوره فعالیت شوراها ازتاریخ تشکیل بمدت چهارسال میباشدکه ازنهم اردیبهشت ماه،سالروز فرمان تاریخی حضرت امام

خمینی(ره) مبنی برتشکیل شوراها شروع ودرهشتم اردیبهشت ماه چهارسال بعدخاتمه می یابدلازم به ذکراست انتخابات شوراها بایدبه صورتی برگزارشودکه حداقل پانزده روزقبل ازنهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

اعضای شوراموظفندپس ازشروع بکارشوراهاسوگندیادبکنندودرصورتیکه یکی ازاعضاکناره گیری نمود، عضوجدیدشورانیز موظف به خواندن سوگندمیباشد.

تعداد اعضای شورای اسلامی روستا

طبق قانون عضویت درشورای روستا وبخش افتخاری است وشغل محسوب نمیشود وهرفردمیتواندفقط عضویک شورای روستا (به غیرازشورای بخش) شود.تعداداعضای شورای اسلامی روستاهای تا۱۵۰۰ نفرجمعیت سه نفروروستاهای بیش از۱۵۰۰ نفرجمعیت و پنج نفر خواهد بود.همانطورکه قبلا اشاره شد ملاک جمعیت هرروستابراساس آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن که هرپنج سال برگزارمیشود،وبااعلام رسمی مرکزآمارکشور میباشد.

درصورت تبدیل روستا به شهر،شورای روستا وظایف شورای شهررا (تازمان برگزاری انتخابات) انجام خواهد داد.وچنانچه دویاچندروستا ادغام وبه یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدیدازبین اعضای شورای مجموع روستاهای ادغام شده (به ترتیب آرا کسب شده درانتخابات) تشکیل میشود.

جلسات شورا

شورای روستا در همان روستایی که انتخابات شورا در آن برگزار شده تشکیل میشود. جلسات شورا بطور مستمر ماهی دو بار تشکیل میشود و درصورت نیاز،جلسات فوق العاده و اظطراری با پیشنهاد دهیار، رئیس شورا و یا سه نفر از اعضای شورا (درشوراهای دارای پنج عضو) و دو نفر از اعضا (در شوراهای دارای سه عضو) تشکیل میشود. شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و یا فرماندار موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند.این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد. همچنین بخشداران، رؤسای ادارات، دهیاران میتوانند در جلسات شورا (بدون حق رای) شرکت نمایند.

درصورت نیاز به حضور دهیار در جلسات شورا میتواند طی دعوتنامه کتبی ازدهیار دعوت بعمل آورده ودهیار موظف به شرکت درجلسه مذبور میباشد و درصورت خودداری دهیار ازشرکت درجلسه شورا میتواند به دهیارتذکر کتبی و درصورت تکرارمجدد توبیخ و یا برطبق ظوابط و مقررات مربوطه وی را عزل نماید.

درصورت استعفا، فوت،یاسلب عضویت هریک ازاعضای شورا،عضو علی البدل به ترتیب آرا (حداکثرظرف یک ماه) جایگزین میشود و پذیرش استعفای هریک ازاعضای شورا منوط به تصویب شورا می باشد وشورا موظف است دراولین جلسه پس از قطعی شدن خروج آن عضو مراتب را کتبا به بخشداری گزارش داده تا بخشداری از اعضای علی البدل (بااحتساب آرا) دعوت به شرکت درجلسات شورابنماید. هرگاه عضوی به هردلیلی دوماه درجلسات شورا شرکت ننماید از عضو علی البدل بعنوان جانشین درجلسات دعوت بعمل می آید و هرگاه عضوی بیش ازشش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیرمتوالی درطول یکسال بدون داشتن عذر موجه غیبت نماید مستعفی شناخته میشود. لازم به ذکر است که غیبت ازجلسات بااطلاع رئیس شورا امکان پذیرمی باشد..

هرعضو شورا میتواند از مقام خود استعفا دهد و عضومتقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکردلایل به رئیس شورا تقدیم نماید و رئیس آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستورکارقرارداده وعضو متقاضی میتواند درصورت تمایل ازاستعفا انصراف دهد.برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت وسپس شخص متقاضی میتواند دلایل استعفا را درنیم ساعت بیان سپس مخالف و موافقان نیزبه همان مدت میتوانند صحبت کنند و پس ازآن رای گیری انجام میشود.هرگاه تقاضای استعفای تعدادی ازاعضای شورابه نحوی باشدکه مانع ازرسمیت یافتن جلسه باشد، قابل طرح درشورانیست.

جلسات شورا علنی و باحضوردوسوم اعضای اصلی (دونفرازسه نفراعضای شورا ویاچهارنفراز پنج اعضای شورا) رسمیت و تصمیمات با اکثریت مطلق آرا حاضرین درجلسه می باشد.

صورت جلسات شورا باید به گونه ای تنظیم شودکه درآن تاریخ ودستورکارهرجلسه،اسامی حاضروغایب،تعدادآرای مثبت ومنفی اعضابه هریک ازموضوعات موردبحث، اسامی مدعوین وحاضرین درجلسه، به همراه رئوس مطالب مطرح شده ومصوبات قید شده وکلیه اعضای حاضر باید ذیل صورت جلسه را امضا، انگشت یامهرنمایند.

شورا موظف است درپایان هرجلسه نسخه ای ازصورتجلسه رابه بخشداری و شورای اسلامی بخش ارسال نموده وهمچنین نسخه ای ازمصوباتی راکه مربوط به دستگاههای دیگر است رابه آن دستگاه ارسال نماید.

شوراموظف است درپایان نیمه دوم فروردین هرسال گزارش کارسالانه خود را طبق فرمهای دریافتی درسه نسخه تنظیم ونسخه اصلی رابه شورای بخش ویک نسخه رابه بخشداری و نسخه سوم را بعنوان سابقه دربایگانی شوراثبت و نگهداری نماید.

اعضای هیئت رئیسه شورا

اعضای شورادراولین جلسه (پس ازانجام مراسم تحلیف) بایداقدام به انتخابات داخلی نموده وازبین خودهیات رئیسه رابمدت دوسال انتخاب نمایند.

اعضای هیات رئیسه شورا عبارتنداز:

۱- رئیس ۲- نایب رئیس ۳- منشی

که بمدت دوسال ازسوی اعضای شوراانتخاب میشوند. وهیچکدام ازاعضای شوراحق تفویض اختیارات خودرا به سایرین اعم ازعضو و یا غیر عضو را ندارند.

وظایف رئیس شورا

رئیس شورا مانندسایراعضا دارای یک حق رای درجلسات میباشد و وظایف او عبارت است از:

۱- تنظیم وپیشنهادبودجه شورا.

۲- تعیین زمان واداره جلسات عادی وفوق العاده شورا ودعوت ازاعضا جهت شرکت درجلسه .

۳- تقسیم کاربین اعضا جهت پیگیری مصوبات .

۴- دفاع ازحقوق ومنافع شورادرمقابل غیرواقامه دعوی .

۵- درخواست گزارش کارازعملکرداعضا شورا .

۶- امضا ومهرکردن کلیه اسنادومکاتبات شورا .

۷- ایجادهماهنگی وارتباط باشورای اسلامی بخش، دهیار، وسایردستگاههای اجرایی .

۸- پیگیری امورمربوط به دهیاری ودرخواست گزارش کتبی ازعملکردماهانه دهیار .

۹- ابلاغ کتبی موارد اعتراض وایراد اعضای شورا به عملکرد دهیار. (بعنوان تذکر به دهیار)

۱۰- رئیس شوراموظف است درصورت قطعیت یافتن خروج عضوی ازشورا، مراتب را به صورت کتبی به بخشداری گزارش دهد تا بخشدار ازعضو علی البدل شورا با احتساب رای وی برای شرکت درجلسات دعوت نماید .

وظایف نایب رئیس

وظایف نایب رئیس شورا بشرح ذیل میباشد:

۱- درصورت عدم حضوررئیس شورا، مسئولیت اداره جلسات وسایروظایف بعهده نایب رئیس شورا خواهدبود.

۲- درصورت غیبت منشی وظایف آنان ازسوی نایب رئیس شوراانجام می شود.

وظایف منشی

وظایف منشی شورا عبارت است از:

۱- تهیه وتدوین صورتجلسات شورا

۲- تهیه متن ، ثبت وشماره گذاری نامه های شورا

۳- تهیه گزارش ازعملکردشورا

۴- حفظ ونگهداری دفاتروصورتجلسات درمحل شورا

۵- همکاری بارئیس شورا درانجام امورات مالی

۶- ثبت و ضبط صورت کلیه اموال ودارایی های شورا

همانطورکه قبلا اشاره گردیددرصورت غیبت منشی وظایف آنان ازسوی نایب رئیس شوراانجام می شود.

تعداداعضای شورای اسلامی بخش

تعداداعضای شورای اسلامی بخش پنج نفرمیباشد، بااکثریت نسبی (بیشترین رای) ازبین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای بخش تشکیل میشود ودرصورتی که عضومعرفی شده ازشورای روستا به عضویت شورای بخش انتخاب شود،

ازعضویت شورای روستا خارج نخواهدشدوبالعکس سلب عضویت هرعضوشورای اسلامی بخش ازشورای اسلامی

روستای ذیربط باعث سلب عضویت اوازشورای اسلامی بخش نیزخواهدشد. همچنین ازیک روستا بیش ازیک نفر نمیتوانددرشورای بخش حضورداشته باشدودرصورتی که تعدادروستاهای بخش کمترازپنج روستا باشد، اعضای شورای بخش ازمیان مجموع اعضای شورای تمام روستاهاانتخاب خواهدشد.

وظایف شورای اسلامی بخش

ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخاب شورای اسلامی کشورمصوب مجلس شورای اسلامی- ۱/۳/۱۳۷۵وظایف واختیارات شورای بخش بشرح ذیل قیدشده است.

۱- بررسی وآگاهی ازمشکلات وکمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی وسایراموررفاهی بخش وارائه طرحها وپیشنهادات اصلاحی به مسئولان اجرایی منطقه.

۲- همکاری بامسئولان اجرایی به منظورپیشبردکارها وبرنامه های عمرانی منطقه ازقبیل ایجادومرمت راههای اصلی وفرعی بخش، برقرسانی، لوله کشی آب آشامیدنی، کانال کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیرمساجد، زیارتگاهها، حسینیه ها وتکایاوامورمربوط به حفظ وعمران مزارع، باغها، مراتع وجنگلهاباهماهنگی مسئولان ذیربط منطقه وسازمانهای کشوری.

۳- همکاری با مسئولان اجرایی کشورومنطقه وشورای اسلامی روستاهاجهت انجام خدمات عمومی، انتخابات محلی وسراسری، سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی وماننداینها.

۴- همکاری بامسئولان امربرای تهیه وتنظیم شناسنامه بخش ازطریق جمع آوری اطلاعات وآمارلازم براساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ومنابع طبیعی منطقه.

۵- ایجادهماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع دربخش.

۶- نظارت برطرح های عمرانی منطقه وحفظ ونگهداری وبهره برداری ازتاسیسات وتجهیزات عمومی وعمرانی، مزارع ومراتع وجنگلهای خارج ازحیطه روستاهای موجود دربخش.

۷- نظارت برشوراهای روستایی به منظوررعایت وظایف قانونی.

۸- حکمیت دراختلافات میان دویا چندروستا یاشوراهای اسلامی روستایی واقع دربخش با یکدیگر درمواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.

۹- پیگیری مواردتجاوزبه حقوق عمومی درمواردی که شاکی ندارد، ازطریق مراجع ذیصلاح.

۱۰- رسیدگی به امورعمومی بخش یا اموری که خارج ازحیطه اختیارات ووظایف شوراهای اسلامی روستا است.

۱۱- رسیدگی وپیگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل وآبادیهای زیربیست خانوارکه فاقدشورای اسلامی روستا میباشند.

۱۲- جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تامین هزینه های مربوط به شوراها واداره دهیاریها.

۱۳- همکاری بانیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت ونظم عمومی.

۱۴- همکاری بادهیاردرتدوین وتصویب بودجه روستا

نحوه مکاتبات شوراها

تمام مکاتبات شورابایدطبق فرمهای ارسالی ازوزارت کشوردارای تاریخ، شماره ثبت دردفترشورا، نام کامل گیرنده وموضوع نامه باشدوحداقل درچهارنسخه تنظیم ونسخه اول به اداره یاسازمان موردنظرونسخه دوم برای بخشدارونسخه سوم برای شورای اسلامی بخش ونسخه چهارم بعنوان سابقه دربایگانی شورانگهداری شود. همچنین تمامی مکاتبات شورابایدممهوربه مهرشورا وامضای رئیس ودرصورت غیبت امضای نایب رئیس باشد.

شورابایددارای دفاترمجزایی جهت ثبت صورتجلسات، حضوروغیاب اعضادرجلسات ونامه های دریافتی وارسالی باشد.

امورمالی شورا

یکی ازوظایف اصلی شورای روستاها همکاری باشورای اسلامی بخش جهت گردآوری اطلاعات صحیح به منظورتصویب عوارض متناسب باتولیدات ودرآمدهای اهالی روستامیباشدوشوراموظف است برحسن وصول عوارض وضع شده وواریزآن به حساب مربوطه نظارت کامل داشته وتمامی درآمدهامیبایست باتصویب شوراوتاییدشورای اسلامی بخش به مصرف عمران وآبادی روستابرسد.لازم به ذکراست هرگونه برداشت ازحساب بایددرقالب طرحهاومخارجی که ازقبل به تصویب شورارسیده وباامضای رئیس وامضای منشی ومهرشوراباشد.

شوراودهیارودهیارموظفندبه منظورحفظ ونگهداری کلیه وجوه دریافتی ودرآمدهایی که تحصیل می نمایند، حسابی نزدبانک به نام شوراافتتاح وتمامی وجوه نقدرا به محض وصول به آن حساب واریز ودرپایان هرسال ترازنامه مالی خودودهیاری رابه عموم اهالی روستا اطلاع رسانی نماید.

تمام اموال منقول وغیرمنقول شورا تحویل رئیس شورامیباشدورئیس شورادرمقابل حفظ ونگهداری آن مسئول است همچنین خریدوفروش اموال منقول وکرایه دادن اماکن متعلق به دهیاری وشوراباتصویب دوسوم اعضا(دونفرازسه نفرعضو) وجهت خریدوفروش اموال غیرمنقول علاوه برتصویب دو سوم اعضا بایدباتوافق شورای اسلامی بخش صورت

گیرد و عواید حاصله به محض وصول به حساب شورا واریز گردد.

سایروظایف شورا

– شوراموظف است ظرف مدت پانزده روزازشروع فعالیت قانونی فردی رابعنوان دهیارانتخاب وبه منظورصدورحکم به بخشداریمعرفی نماید.(روستاهای دارای دهیاری) شرایط ونحوه انتخاب دهیاردرقانون آمده که درقسمت بعدبه آن اشاره خواهدشد.

– شوراحق نظارت برعملکرددهیاروحسن اجرای مصوبات وحفظ ونگهداری سرمایه ها، دارایی های نقدی، جنسی،منقول وغیرمنقول که دراختیاردهیاری می باشد، همچنین حساب درآمدوهزینه آن رادارد.چنانکه اعضای شورابه عملکرد دهیار اعتراض یاایرادی داشته باشند، ابتداتوسط رئیس شورا، مواردرابه صورت واضح به دهیارتذکرکتبی داده ودرصورت عدم رعایت مواردتذکر، موضوع بصورت سئوال مطرح ورئیس شوراسئوال راکتبا به دهیارابلاغ ودهیارموظف است ظرف مدت ده روزپس ازابلاغ سئوال درجلسه عادی ویافوق العاده شوراحضوربهم رسانده وبه سئوال شوراپاسخ دهدوچنانچه دهیارازحضوردرشورااستنکاف ویاپاسخ سئوال قانع کننده نباشد،شورامیتوانددرجلسه دیگری وبااکثریت مطلق اعضا، دهیاررابرکناروفردجدیدی راانتخاب نماید.

– ارائه راهنمایی به بازدیدکنندگانی که توسط ادارات ذیربط وبه منظوربررسی مشکلات به روستامراجعه کرده اند.

– حضوردرمراسمات ملی ومذهبی ومراسماتی که درروستا برگزارمیشود.

– همکاری بادهیاردرجلوگیری ازساخت وسازغیرمجازدرروستا

– همکاری بادهیاردرتشویق وفرهنگ سازی به اهالی روستا درخصوص پرداخت بموقع عوارض

– همکاری بادهیاردرتشویق وفرهنگ سازی به اهالی درخصوص مدیریت پسماندهای روستا

ترتیب رسیدگی به تخلفات شوراها

در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱/۳/۱۳۷۵

آورده شده : درصورتیکه مصوبات شوراها مغایربا وظایف واختیارات قانونی آنها ومغایرقوانین عمومی کشورباشد، مسئولان اجرایی مربوطه میتوانندباذکرموردوبه طورمستدل حداکثرظرف ده روزازتاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خودرابه اطلاع شورارسانده ودرخواست تجدیدنظرنمایند.شوراموظف است یک هفته ازتاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهدوبه موضوع رسیدگی واعلام نظرنماید. درصورتی که شورادربررسی مجددازرای قبلی خود نسبت به مصوبه مورداختلاف عدول ننماید موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع میشود. هیات مزبورمکلف است ظرف۱۵ روزبه موضوع رسیدگی واعلام نظرنماید.نظریه این هیات درصورتی که درجهت لغومصوبات شوراهاباشد ودرصورت تاییدهیات مرکزی حل اختلاف قطعی ولازم الاجراخواهدبود.

درصورتیکه عضوخارج شده ازشورا رئیس یا نایب رئیس شورا باشد، شورابایددراولین جلسه رئیس یا نایب رئیس را برای مدت باقیمانده هیآت رئیسه انتخاب نماید.

ماده۸۱- هرگاه شورااقداماتی برخلاف وظایف مقرریا مخالف مصالح عمومی کشورویاحیف ومیل وتصرف غیرمجازدراموالی که وصول ونگهداری آن رابه نحوی برعهده داردانجام دهد، به پیشنهادکتبی فرماندارموضوع جهت انحلال شورابه هیات حل اختلاف ارجاع وهیات مذکوربه شکایتها وگزارشهارسیدگی ودرصورت احرازانحراف شورارامنحل می نماید.

تبصره : هریک ازشوراهای منحل شده درصورت اعتراض به انحلال میتوانندبه دادگاه صالحه شکایت نمایندودادگاه مکلف است خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی ورای قطعی صادرنماید.

ماده۸۲– سلب عضویت درمورداعضای شورای روستاها وبخش باتصویب هیات حل اختلاف استان خواهدبود.فردیاافرادی که سلب عضویت می گردندمیتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند.دادگاه مذکورخارج ازنوبت به موضوع رسیدگی ورای آن قطعی ولازم الاجرا خواهدبود.

باتوجه به اینکه یکی ازوظایف مهم شورای اسلامی روستاها تعیین دهیارواجدشرایط میباشدبنابراین لازم است اعضای شورای اسلامی روستاها شرایط احرازسمت دهیاررابدانند که به شرح زیرمی باشد.

شرایط احرازسمت دهیار

مراحل صدورپروانه ساختمانی درروستاهای فاقد دهیار

مراحل صدورپروانه احداث درروستاهای فاقد دهیاری به شرح ذیل می باشد.

مرحله اول :

استعلام ازبنیادمسکن انقلاب اسلامی ( تکمیل وارسال فرم شماره ۱ درخصوص استعلام دهیاری ازبنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان)

مرحله دوم :

صدوردستورتهیه نقشه که شامل :

۱- تکمیل فرم شماره۲ درخصوص تقاضای صدورپروانه ساختمان روستایی به همراه مدارک پیوست توسط متقاضی

۲- تکمیل فرم شماره۳ درخصوص ملکیت زمین (شامل املاکی که ثبت عمومی واجباری توسط سازمان اسنادواملاک نشده باشند)

۳- تکمیل فرم شماره۴ توسط دهیاری وتحویل آن به مالک جهت تهیه نقشه های موردنیاز

مرحله سوم :

تصویب نقشه های لازم لازم وصدورپروانه که شامل :

۱- تکمیل فرم های ۵و۶ به انضمام نقشه های معماری، سازه ودفترچه محاسبات توسط مهندسین ذیصلاح

۲- تکمیل فرم شماره۷ درخصوص اعلام تعهد مهندس ناظر

۳- صدورفیش عوارض پروانه ساختمان ودریافت فیش واریزی ازمالک توسط دهیاری

۴- تکمیل موارد مربوطه دردفترچه مجوزاحداث بنا وصدوروتسلیم پروانه ساختمان به مالک توسط دهیاری

مرحله چهارم :

اجرای ساختمان که شامل مراحل :

۱- تکمیل وارائه فرم شماره۸ درخصوص اعلام شروع بکارعملیات ساختمانی توسط مالک ومهندس ناظروتائیددهیاری

۲- تکمیل وارائه فرم های۹و۱۰و۱۱و۱۲ درخصوص گزارش مرحله به مرحله اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر

مرحله پنجم :

نظارت بررعایت مفادپروانه :

الف- درصورت تخلف درساخت وساز با تکمیل فرم شماره۱۴واخطاریه به مالک ازطرف دهیارصورت می پذیرد (لازم به ذکراست که فرم اخطاریه درسه برگ تنظیم که یکی ازآنهابه بخشداری (جهت ارسال به مراجع انتظامی ) ودومی به مالک وسومی دربایگانی دهیاری نگهداری میشود

ب – تکمیل فرم شماره۱۶ وارجاع به کمیسیون ماده۹۹ توسط بخشداری

ج- اجرای حکم کمیسیون ماده۹۹

مرحله ششم :

صدورگواهی پایان کارکه شامل تکمیل فرم شماره۱۳ (صدورگواهی پایان احداث بنا ) ودرنتیجه تکمیل دفترچه صدور مجوزاحداث ( ارائه پایان کاروتسلیم دفترچه تکمیل شده به مالک توسط دهیاری )

آسیب شناسی ونقاط ضعف شورای اسلامی روستاها

تبیین نقش وجایگاه قانونی شوراهادر امر مدیریت پسماند روستایی

اگرچه حفظ محیط روستا وجلوگیری ازآلودگی محیط روستا دراثرپراکنده شدن پسماندهای دامی، کشاورزی وخانگی وظیفه تمام اهالی روستا می باشد ولی از نظرقانون حفظ محیط زیست روستا ازوظایف اصلی شوراهاو دهیاریها می باشد.

امروزه مهمترین دغدغه مردم ومسئولین بهداشتی، رهاسازی ودفع بی رویه پسماندها در اطراف ودرداخل روستاها می باشد که این امرموجب آلودگی آب، خاک، وهوای روستاها منجرشده است.

درماده ۶۸ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی روستاها چنین آمده است :

ایجادزمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی وحفظ نظافت وتامین بهداشت عمومی روستا .

درماده۶۹ همین قانون درقسمت وظایف دهیاریها چنین آمده است :

مراقبت دراجرای مقررات بهداشتی وحفظ نظافت وایجادزمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط روستا .

درماده۱۰ اساسنامه، تشکیلات وسازمان دهیاریها مصوب هیات وزیران، دهیاریها مسئول اداره وتوسعه پایدارروستا بوده ویکی ازوظایف آنان بهبود وضع زیست محیطی روستا می باشد .

بنابراین ملاحظه می شودکه حفظ محیط زیست روستا ودرراس آن مدیریت پسماندهای روستایی ازوظایف اصلی شوراهای اسلامی ودهیاریها می باشد .

دستورالعمل مدیریت پسماندهای کشاورزی

باتوجه به اینکه حجم عظیمی ازپسماندهای روستاها، پسماندهای کشاورزی می باشد درذیل به مدیریت ونحوه دفع پسماندهای کشاورزی می پردازیم .

نحوه مدیریت پسماندهای کشاورزی درروستاها