امروز 20 آذر 1402
گالری ویدئو صرفه جويي در مصرف برق زيربنای گردش اقتصادي و تامين رفاه اجتماعي است

صنعت برق از صنايع زيربنايي و گردش چرخهاي اقتصادي و نيز تامين رفاه اجتماعي به استمرار آن وابسته است

صرفه جويي در مصرف برق زيربنای گردش چرخهاي اقتصادي و تامين رفاه اجتماعي است